محصول را بین دو کف دست بمالید سپس به موهای کمی خشک و نم دار بزنید.